Приложение №2 към чл. 2, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009
г.; изм. и доп., бр. 1 от2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 5 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.;
изм., бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.)

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 45 от 2013 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец