РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 27 април 2016 година
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Последно изменение Формат Действие
27.04.2016 г,
в сила от 25.05.2018 г.
pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.