Електронна фактура онлайн

ПАСОСС - Електронни фактури

e-fakturirane.com

Online платформа за създаване и обработка на електронни фактури и други първични приходни счетоводни документи: фактура/проформа, дебитно/кредитно известие. Формира автоматично Дневник на продажбите. Работи с (безплатен) Генератор на статии за автоматично осчетоводяване на издадените електронни документи. Автоматично осчетоводяване на банкови извлечения и контрол на плащанията.

Върху ПАСОСС-Електронни фактури са базирани приложенията Електронен ваучер и архивБокс.

 
към приложението