ПАСОСС, Архивбокс, единен електронен архив на приходни и разходни фактури

ПАСОСС - архивБокс

Online платформа, единен дигитален архив на всички приходни и разходни фактури.

Автоматично прехвърля в архив генерираните от ПАСОСС-еФактуриране документи, без да е нужна никаква допълнителна идентификация, въвеждане или корекция на данни. Разходни електронни фактури, генерирани от други приложения във формат pdf и получени по e-mail, се записват в архива изключително лесно, при висока степен (≈100%) на автоматична разпознаваемост на атрибутите. Традиционните разходни фактури на хартиен носител се въвеждат в архивБОКС чрез сканиране, със или без автоматично разпознаване (OCR) на атрибутите. Записаните в архивБОКС приходни и разходни фактури могат да бъдат осчетоводени автоматично през Генератор на счетоводни статии по правила, дефинирани изцяло по желание на потребителя.

към приложението