Еспорт на банкови извлечения, автоматично осчетоводяване

Импорт на (електронно) банково извлечение

Генерирай желаното банково извлечение в уебплатформата за банкиране на твоята банка:
DSK Direct, автоматично осчетоводяване на банково извлечение
В уебплатформата за банкиране на Банка ДСК (ДСК Директ) избери последователно Справки > Извлечения за период/месец (избери период/месец) > Експорт към файл > Export to XML document. Запази файла в желана директория. За контрол, преди Export to XML document, може да се визуализира генерираното извлечение Покажи.
ББР, лого
В уебплатформата за банкиране на ББР избери последователно от менюто (горе, вдясно) > Експорт на движения > период (вляво) > [Филтрирай] > [xml] (долу).
ОББ лого
В уебплатформата за банкиране на ОББ избери последователно Сметки и депозити > Движение по сметка > маркирай опцията Подробно извлечение > избери се сметка и период > натисни бутон [Изпълни] > избeри формат на файла .xml  > натисни [Експорт].
Paysera logo
В платформата Paysera избери последователно Сметки и карти > Извлечение по сметка. Избери конкретна валута и период. Натисни [Търсене]. От реда Свали като:  избери ISO 20022(XML).
ProCreditBank logo
В уебплатформата за банкиране на ПроКредит банк, от меню Сметки избери конкретна сметка > [Движения] > отваря се справка за движенията > избeри период > [експорт в Ексел ].
MyFibank, автоматично осчетоводяване на банково извлечение
В уебплатформата за банкиране на ПИБ (My Fibank) избери последователно Извлечения > Извлечения по сметка > задай сметка и период >[Покажи] > клик върху линка Общо извлечение за периода. След като се визуализира генерираното извлечение, в най-долната част на екрана избери бутон [XML експорт]. Запази файла в желана директория.
уникредит булбанк лого
В уебплатформата за онлайн банкиране на УниКредит Булбанк избери последователно Справки > Извлечения за период/месец (избери период/месец) > Експорт към файл > Export to XML document. Запази файла в желана директория. За контрол, преди Export to XML document, може да се визуализира генерираното извлечение Покажи.
Юробанк лого
В уебплатформата за банкиране на Юробанк (Пощенска банка) избери последователно > Сметки > желана сметка > натисни се бутон [Движения] > отваря се прозорец Движения > избeри период > маркирай  Покажи с детайли > натисни бутон [Покажи] > справка се визуализира на екрана, натисни [Запази като xml].

Нова банка (формат на банково извлечение) добавяме по желание на потребителя

Когато файлът с банковото извлечение е наличен на локалния ти компютър, стартирай и влез в желаното приложение от ПАСОСС-Електронни документиЕлектронни фактури или Ваучер .

Избери последователно от Главно меню > Финансови операции > Банкови операции.

От бутона [Choose files] избери желаният файл с данни (банково извлечение) от локалния компютър.

От бутон [Импорт] избраният файл се прехвърля в приложението.

След успешен импорт, данните се визуализират в таблица отдолу. По подразбиране в нея се включват само необработени плащания – такива, които не са обвързани с документи или не е ясно от какъв вид са. Изгледът на таблицата може да се промени с обичайния филтър за данни.

 

Автоматично осчетоводяване на банкови извлечения

Обработка в приложението

Обработката на импортираните данни проверява съответствието между банковите плащания, приходните и разходните документи, т.е. разпределение на плащанията. Тя може да се направи по два начина – автоматичен и ръчен (двата бутона над таблицата). И при двата се ползва комплексен алгоритъм за оценка на съвпадението на основните данни – номер, дата, контрагент и сума, като всяка от тях има различна тежест в крайният резултат. По-висока оценка означава по-висока степен на съвпадение.

При автоматичното разпределение на плащанията функцията сравнява последователно данните от извлеченията с информацията от документите в системата. При регистрирано добро съвпадение (висока степен), маркира документа като платен – изцяло / частично / надплатен. Ако това не се случи, извежда предупредително съобщение.

автоматично разнасяне на плащанията, грешка
Всички плащания, които системата не може да разпредели автоматично, се разпределят ръчно. Освен това, препоръчваме като по-удобен начин на работа ръчното разпределяне в случай, че практиката ви налага последващо действие с документа (издаване на фактура от платена проформа и изпращането ѝ по пощата).

При ръчно разпределение, за всяко плащане от извлечението се отваря списък с неплатени документи, които са подредени низходящо по най-добро съвпадение на данните. Съвпаденията са маркирани цветово. Потребителят сам избира кое е вярното. Практиката показва, че нужният документ е обикновено пръв или е от първите три. Удобството при този вариант е, че след като свържете желания документ с плащането, от същия екран са достъпни последващите действия с него, например, отваряне на платената проформа фактура > издаване на фактура оригинал > изпращане на получателя по имейл.

Автоматично осчетоводяване на обработените плащания

Функцията включва две действия: експорт на файл с данни от приложението и импорт на данни (автоматично осчетоводяване) в ПАСОСС-Счетоводство.

Генерирай файл с данни за експорт, като избереш последователно Главно меню > Финансови операции > Експорт.

Избери период, появява се списък на плащанията за него.

От бутона [ПАСОСС-Счетоводство] запази генерирания файл с данни на локалния си компютър.

Автоматичното осчетоводяване на плащанията в ПАСОСС-Счетоводство става през Модул Генератор на статии, с включена функционалност Банково извлечения. Работата с него обичайна, лесна и удобна.
Банкови извлечения, Генератор на статии