Малка нормативна библиотека

Етикети:всички статии

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Защита на личните данни

от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Последно изменение Формат Действие … Има още

Кодекс на труда

Герб на Република България

Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп., бр. 6 от 22.01.1988 г., изм. и доп., бр. 21 от 13.03.1990 г., изм., бр. 30 от 13.04.1990 г., в сила от 13.04.1990 г., бр. 94 … Има още

Кодекс за социално осигуряване

Лого НОИ, нормативни актове

Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 29.06.2000 г. – бр. 55 от 7.07.2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 4.08.2000 г., изм., бр. 1 … Има още

Функционални изисквания, структура и формат на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО

Лого НОИ, нормативни актове

Настоящите „Функционални изисквания, структура и формат на данните,поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/ заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” са утвърдени със Заповед № 1016-40-160/07.08.2015 г. на управителя на НОИ … Има още

Правилник за прилагане на ЗДДС

Лого НАП, нормативни документи по ДДС

В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите (Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. … Има още

Закон за данък върху добавената стойност

Лого НАП, нормативни документи по ДДС

В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., … Има още

Приложение № 11към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указания за попълването му

Лого НОИ, нормативни актове

Приложение № 11 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указания за попълване на удостоверение – приложение № 11 към чл. 11, ал. 2, от самоосигуряващо се лице относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на … Има още

Приложение № 10 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указания за попълването му

Лого НОИ, нормативни актове

Приложение № 10 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указания за попълване на удостоверение – приложение № 10 към чл. 9, от осигурител относно правото на парично обезщетение при бременност и раждане, отглеждане на малко дете и … Има още

Приложение № 9 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указание за попълването му

Лого НОИ, нормативни актове

Приложение № 9 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указания за попълване на удостоверение – приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност … Има още

НПОПДОО

Лого НОИ, нормативни актове

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г., обн., ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 17 от 1.03.2016 г., бр. … Има още

Конституционен съд на Република България

Конституционен съд на Република България - лого

Решение №2 от 4 февруари 2014 г. По конституционно дело №3/2013г. Предмет: Искане на 49 народни представители от 41-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 44, т. 3, б. “а“ и т. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона … Има още

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Герб на Република България

Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 01.01.2008 … Има още

Декларация образец №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“

Лого на НАП, формат png

Приложение №4 към чл. 2, ал. 2 (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 … Има още

Писмо на НАП

Лого на НАП, формат png

изх.№ 20/00/1 от 2.01.2014 Относно: Измененията и допълненията в Наредба Н-8 от 2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Последно изменение … Има още

Наредба Н-8

Лого на НАП, формат png

за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица , Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари … Има още

Писмо (отговор) на НАП

Писмо (отговор) на НАП

изх.№ М-94-Н-66 от 12.01.2013 Относно: Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на  Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от … Има още

Писмо на НАП

Лого на НАП, формат png

изх.№ 20/00/12 от 12.01.2013 Относно: Измененията и допълненията в Наредба Н-8 от 2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Последно изменение … Има още

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Лого на НАП, формат png

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 към Наредба Н-8 (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. … Има още

Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет“

Лого на НАП, формат png

Приложение №2 към чл. 2, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 1 от2010 г., … Има още

Декларация образец №5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“

Лого на НАП, формат png

Приложение №3 към чл. 2, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от … Има още

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Лого на Минисерство на труда и социалната политика

Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г. Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 1987г., изм. ДВ. бр.31 от 19 Април 1991 г., изм. ДВ. бр.55 от 12 Юли 1991 г., изм. ДВ. бр.59 от 23 Юли 1991 г., изм. … Има още

Наредба Н-10

Лого НАП, нормативни документи по ДДС

от 24 август 2006 г.за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г. Последно изменение Формат … Има още

Искане за възстановяване на ДДС от чуждестранно лице

Лого НАП, нормативни документи по ДДС

Приложение №1 към към чл. 4 от НАРЕДБА Н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., … Има още

Удостоверение за статут на данъчно задължено лице

Лого НАП, нормативни документи по ДДС

Приложение № 2 към § 2 от допълнителните разпоредби от НАРЕДБА № Н-10 от 24 август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността Обн. ДВ. бр.77 от … Има още

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Лого на НАП, формат png

(Загл. изм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007г.) Обн. – ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г.; в сила от 01.01.2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г.; изм., бр. 36 от 12.04.2001 г.; … Има още

Коментари са забранени.