Етикети:всички статииИзбран филтър: наредба

НПОПДОО

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г., обн., ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 ... виж още

Наредба Н-8

за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се ... виж още

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г. Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 1987г., изм. ДВ. бр.31 от 19 Април 1991 г., изм. ДВ. ... виж още

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

(Загл. изм. – ДВ, бр. 1 от 2007 г., в сила от 01.01.2007г.) Обн. – ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г.; в сила от 01.01.2000 ... виж още