Етикети:всички статииИзбран филтър: кодекс

Кодекс на труда

Обн., ДВ, бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г., доп., бр. 6 от 22.01.1988 г., изм. и доп., бр. 21 от 13.03.1990 ... виж още

Кодекс за социално осигуряване

(Загл. изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.; Решение № 5 на ... виж още

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 ... виж още