Удостоверение за статут на данъчно задължено лице

Приложение № 2 към § 2 от допълнителните разпоредби от НАРЕДБА № Н-10 от 24 август 2006 г.

за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността

Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г.

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 106 от 2006 г. doc download-document

Коментари са забранени.