Приложение № 9 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО и Указание за попълването му

Приложение № 9 към Наредба за паричните обезщетения и помощи от ДОО
и
Указания за попълване на удостоверение – приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 календарни дни или при трудоустрояване по болничен лист

В сила от 01.01.2016 г.

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 57 от 28.07.2015 pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.