Правилник за прилагане на ЗДДС

В сила от 01.01.2007 г.

Издаден от Министерството на финансите

(Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г., доп. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 21 Март 2017 г.)

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 24 от 2017 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.