Писмо на НАП

изх.№ 20/00/12 от 12.01.2013

Относно: Измененията и допълненията в Наредба Н-8 от 2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
[displayDoc doc_date='ДВ бр. 110 от 2013 г.' pdf_format='yes' doc_format='no' open='yes' download='yes' preview='yes' folder_url='http://pasoss.com/wp-content/themes/pasoss/normativni-documenti' doc_name='nap-20-00-12-naredba-N8' ]

Сродни документи

Декларация образец №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“

Лого на НАП, формат png
Приложение №4 към чл. 2, ал. 2 (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 … Има още

Писмо на НАП

Лого на НАП, формат png
изх.№ 20/00/1 от 2.01.2014 Относно: Измененията и допълненията в Наредба Н-8 от 2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Последно изменение … Има още

Наредба Н-8

Лого на НАП, формат png
за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица , Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари … Има още

Писмо (отговор) на НАП

Писмо (отговор) на НАП
изх.№ М-94-Н-66 от 12.01.2013 Относно: Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на  Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от … Има още

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Лого на НАП, формат png
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 към Наредба Н-8 (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. … Има още

Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет“

Лого на НАП, формат png
Приложение №2 към чл. 2, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 1 от2010 г., … Има още

Декларация образец №5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“

Лого на НАП, формат png
Приложение №3 към чл. 2, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; доп., бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., в сила от … Има още

Коментарите са забранени.