Писмо (отговор) на НАП

изх.№ М-94-Н-66 от 12.01.2013

Относно: Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на  Наредба Н-8 от 29 декември 2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 110 от 2013 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Сродни документи

Декларация образец №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“

Писмо на НАП

Наредба Н-8

Писмо на НАП

Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“

Декларация образец №3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет“

Декларация образец №5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“

Коментари са забранени.