НПОПДОО

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО)

Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г., обн., ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 17 от 1.03.2016 г., бр. 30 от 11.04.2017 г., в сила от 1.01.2017 г.

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 30 от 11.04.2017 pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.