Нова година – нови правила, нови тарифи!

В сила от 1 януари 2016 г.

Работни и почивни дни през 2016 година

Минималната работна заплата е 420 лв (предишен размер 380 лв). Това означава, че 2.50 лв е минималната часова работна заплата при 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден.

Влиза в сила Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, обн ДВ, бр 57 от 2015 г.), която установява нов регламент за плащане на болнични и майчинство.

Срокът за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения за осигурителя става до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите си пред него.

Срокът за подаване на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения за самоосигуряващи се лица става до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

Влиза в сила задължението на работодателите и те да подават болничните листове в Националния осигурителен институт (НОИ) на електронен носител или по електронен път, когато представят повече от два документа.

В сила са нови правила за пенсиониране при условията трета категория труд: за жени – възраст 60 г и 10 месеца, трудов стаж – 35 години и 2 месеца; за мъже – възраст 63 години и 10 месеца, трудов стаж 38 години и 2 месеца.

Влиза в сила Данък „уикенд“, макар все още да не е ясно какво точно означава той. Очаква се до края на м.януари Националната агенция за приходите (НАП) да изготви методология за изчисляването му, за да се облагат с ДДС частично вещи фирмена собственост, ако се ползват и за лични нужди на собствениците и служителите.

На 250 лв (от 400 лв.) намалява глобата за физически лица за несключена застраховка „Гражданска отговорност“. Едновременно с това, според влизащия в сила нов Кодекс за застраховането, КАТ придобива право да прекратява служебно регистрацията на автомобили без застраховка „Гражданска отговорност“, когато потребителят е уведомен, даден му е срок за плащане на застраховката, но той не е изпълнил това свое задължение.

Годишната винетка за леки автомобили е 97 лв., месечната – 30 лв., а седмичната – 15 лв. Постановление № 317/17.11.2015 г на Министерския съвет, с което беше изменена Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, се оспорва пред ВАС и е предмет на дело, заведено от Николай Филев от София. Заседание е насрочено за 14:00 часа на 2.02.2016 г. Според тълкуването на ВАС, всеки правоспособен собственик на автомобил има правен интерес и може да се присъедини към оспорването на този подзаконов нормативен акт до началото на устните състезания по него. Годишната винетка от 2015 г е в сила до 31 януари 2016 г.

Коментари са забранени.