Наредба Н-8

за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица ,

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2011г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 18 Май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г.

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 110 от 2013 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.