Наредба за работното време, почивките и отпуските

Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.
Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 1987г., изм. ДВ. бр.31 от 19 Април 1991 г., изм. ДВ. бр.55 от 12 Юли 1991 г., изм. ДВ. бр.59 от 23 Юли 1991 г., изм. ДВ. бр.59 от 9 Юли 1993 г., изм. ДВ. бр.67 от 6 Август 1993  г., изм. ДВ. бр.38 от 6 Май 1994 г., изм. ДВ. бр.54 от 15 Юни 2001 г., изм. ДВ. бр.103 от 5 Ноември 2002 г., изм. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004  г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2005 г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005 г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006 г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007 г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009 г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009 г.

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр.67 от 2009 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.