Конституционен съд на Република България

Решение №2 от 4 февруари 2014 г.

По конституционно дело №3/2013г.

Предмет:

Искане на 49 народни представители от 41-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 44, т. 3, б. “а“ и т. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ПЗРЗИДЗДДС) (обн., ДВ, бр. 94/2012 г., в сила от 1.01.2013 г.), с които е изменена ал. 4 на чл. 169 и отменена ал. 1 на чл. 179 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – ДОПК (обн., ДВ, бр. 105/2005 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 1/2014 г.)

Последно изменение Формат Действие
4.02. 2014 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.