Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп., бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп. бр. 105 от 22.12.2006 г.; изм. бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г.; изм. и доп. бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; бр. 108 от 19.12.2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм. бр. 69 от 05.08.2008 г.; доп., бр. 98 от 14.11.2008 г.; изм и доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 01.05.2009 г., Дата на влизане в сила частично изменена със ЗИД ДОПК – ДВ бр. 32 от 28.04.2009 г.; доп., бр. 41 от 02.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.12.2009 г.; доп., бр. 15 от 23.02.2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 01.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от 15.02.2011 г.; доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 77 от 04.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; доп., бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 30.03.2012 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г. г., изм., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г.; изм., бр. 65 от 23.07.2013 г. с Определение № 4 от 10.07.2013 г. на КС на РБ по к.д. № 4/2013 г.; изм. и доп., бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 01.12.2013 г., изм., бр. 106 от 10.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 1 от 3.01.2014 г., в сила от 1.01.2014 г., Решение № 2 от 4.02.2014 г. на КС на РБ от 4.02.2014 г. – бр. 14 от 18.02.2014 г., изм. и доп., бр.18 от 4.03.2014 г., в сила от 4.03.2014 г.

Последно изменение Формат Действие
ДВ бр. 18 от 2014 г. pdf open-document download-document
Изглед на документа в текущия прозорец

Коментари са забранени.